Statuten


Op 6 december 2004 zijn bij de notaris de aangepaste statuten van de Kwaliteitskring Gelderland gepasseerd.

KWALITEIT ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN MILIEU KRING GELDERLAND

STATUTEN, 6 december 2004

Artikel 1 – NAAM
De vereniging draagt de naam: KAM Kring Gelderland en is gevestigd in de gemeente Overbetuwe.

Artikel 2 – DOEL
De vereniging heeft tot doel de kennis van de leden te vergroten en te optimaliseren op het gebied van integrale zorg voor kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (verder KAM-zorg genoemd) in de productie, dienstverlenende sector en advisering.

Artikel 3 – VERWEZENLIJKING DOEL
Zij tracht dit doel te bereiken door de volgende kernactiviteiten te verwezenlijken:

a. Het instandhouden van een KAM-kring op basis van vrijwilligers voor en door de leden.

b. Het houden van bijeenkomsten, veelal gekoppeld aan bedrijfsbezoeken.

c. Het inleiden en bediscussiëren van specifieke KAM onderwerpen tijdens bijeenkomsten.

d. Het uitwisselen van kennis, methodieken en ervaringen tussen en door de leden.

e. Het stimuleren van het netwerken tussen en door de leden.

f. Het vergroten van de actieve betrokkenheid van de leden.

g. Het zorgdragen voor de continuïteit van de kring, inclusief het over meerdere jaren rekening houden met noodzakelijke uitgaven.

h. Het bijhouden van bij de leden aanwezige competenties ten behoeve van bovenstaande punten.

Artikel 4 – LIDMAATSCHAP
1.  De vereniging kent gewone leden en ereleden. Leden kunnen zijn:

a. natuurlijke personen,
b. rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties, instellingen en bedrijven.

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

2.  Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.


3.  Ereleden zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene ledenvergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.


4.  Een lid als bedoeld in lid 1 letter b van dit artikel verplicht zich in de algemene ledenvergadering en kringbijeenkomsten van de vereniging te doen vertegenwoordigen door een door haar aan te wijzen natuurlijk persoon, die de hoedanigheid dient te bezitten om zelf als lid van de vereniging te worden toegelaten. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is op hem zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. De aanwijzing kan te allen tijde worden ingetrokken mits gelijktijdig een ander wordt aangewezen. Deze wijzigingen moeten schriftelijk aan het bestuur ter kennis worden gebracht.


5.  De leden dienen de doelstellingen van de vereniging te ondersteunen en worden geacht actief mee te werken aan de realisatie van deze doelstellingen.

Artikel 5 – TENAAMSTELLING
Het lidmaatschap is op naam gesteld en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6 – BEËINDIGING
1.  Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid als bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a.;
b. ontbinding van een lid als bedoeld in artikel 4 lid 1 letter b.;
c. door opzegging door het lid;
d. door opzegging door de vereniging;
e. door ontzetting.


2.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of meegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of fusie.

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtname van een opzegtermijn van ten minste vier weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een lid kan tevens uit het lidmaatschap worden ontzet indien het lid, gedurende een volledig seizoen geen enkele maal een bijeenkomst/vergadering heeft bezocht en zich bovendien geen enkele maal heeft afgemeld. De ontzetting gebeurt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaaf van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 6. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene ledenvergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande ” beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – DONATEURS
Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen beëindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. Donateurs kunnen aan het donateurschap geen rechten ontlenen, tenzij anders bepaald.

Artikel 8 – GELDMIDDELEN
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten.

 

2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bijdrage verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Een aspirant lid is op het moment van lid worden van de vereniging een inschrijfgeld verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Behoudens het geval dat de algemene ledenvergadering uitdrukkelijk bepaald dat ook ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

Artikel 9 – BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen worden gecombineerd.

 

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging als bedoeld in artikel 4 lid letter a en alsmede uit personen bedoeld in artikel 4 lid letter b. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
 

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 

4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 

5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Onder een jaar wordt hierbij verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 

6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10 – BESTUURSBESLUITEN
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

 

2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdzakelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 

3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 11 – VERTEGENWOORDIGING
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

 

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden alsmede aan de voorzitter en de penningmeester afzonderlijk.
 

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 12 – COMMISSIES
1. Het bestuur kan onder haar verantwoordelijkheid één of meer commissies instellen om haar in de uitoefening van haar taken bij te staan.

 

2. Commissieleden worden door het bestuur voor een periode van maximaal een jaar uit de leden benoemd. Commissieleden zijn herbenoembaar.
 

3. De rechten en plichten van een commissie en van haar leden afzonderlijk, kunnen nader bij huishoudelijk reglement worden geregeld.
 

4. Wanneer naar het oordeel van het bestuur de doelstellingen van een commissie zijn gerealiseerd, kan de commissie door het bestuur worden ontbonden.

Artikel 13 – BIJEENKOMSTEN
Per jaar worden ten minste zes bijeenkomsten gehouden volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Jaarlijks, in de maand september wordt een algemene ledenvergadering gehouden.

Artikel 14 – ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 

2. Stemrecht in de algemene ledenvergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

 

3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene ledenvergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 15 – LEIDING, STEMMING EN VERSLAGLEGGING
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Indien noodzakelijk kan de voorzitter de vergadering laten leiden door een door hem aangewezen gedelegeerde. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

 

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover wordt gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 16 – RAPPORTAGE EN VERANTWOORDING
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met 31 juni van het daaropvolgende jaar.
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen drie maanden na afloop van het boekjaar, te weten in de maand september, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daar onder opgave van redenen melding gemaakt.

 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overlegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:39 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van tenminste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
 

3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich, naar redelijkheid op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.

Artikel 17 – FREQUENTIE
1. Naast de algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 14, worden algemene vergaderingen bijeen geroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.

 

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen der notulen.
 

3. De bijeenroeping der algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op termijn van ten minste acht dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 

4. Indien geen schriftelijke bijeenkomst van de algemene ledenvergadering plaatsvond, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet. Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene ledenvergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.

Artikel 18 – STATUTENWIJZIGING
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatsvinden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de dag ver vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is in de vergadering, waarin de wijziging van de statuten, mits op de agenda staand, niet het vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering belegd op zijn vroegst na veertien dagen en uiterlijk na veertig dagen na de datum van vorenbedoelde vergadering. In deze vergadering kunnen de dan aanwezige stemgerechtigde leden, ongeacht hun aantal, besluiten tot wijziging van de statuten, mits met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden verenigingsregister.


Artikel 19 – ONTBINDING EN VEREFFENING
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

 

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo. Het batig saldo zal te beschikking worden gesteld aan een liefdadig doel, welk doel in de opheffingsvergadering met meerderheid van stemmen zal worden vastgesteld.
 

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 

5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde register.
 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

Artikel 20 – REGLEMENTEN
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

 

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
 

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van en reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Agenda

Masterclass: 'Ge´nspireerd Leiderschap'
Jouw rol als professional onder de loep!
Hotel 't Paviljoen, Rhenen

Verslagen

Vind hier de verslagen van diverse evenementen

Logo Moba B.V
Logo Leertouwer
Logo Symbol
Logo Relitech
Logo Unica installatie Techniek BV
Logo KAM Care Systems
Logo Waterschap Rivierenland
Logo Duizer Consultancy
Logo Radboudumc Universitair Medisch Centrum
Logo Sealed Air
Logo A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) BV
Logo MARIN
Logo Teijin Aramid BV
Logo BUNZL Verpakkingen Arnhem B.V.
Logo Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Logo VBI ontwikkeling bv
Logo Cito Benelux B.V.
Logo Alliander N.V.
Logo Nedac Sorbo Mascot bv
Logo Synerlogic B.V.
Logo ATAG Nederland B.V.
Logo Gunnebo Doetinchem BV
Logo Kramp Nederland
Logo VB-Airsuspension B.V.
Logo Hittech Bihca BV
Logo Apparatenfabriek ARA bv
Logo Metaflex Doors Europe BV
Logo Bronkhorst High-Tech
Logo Holland Colours Europe BV
Logo Dros Schoonmaakdiensten
Logo Bast Kwaliteitsbeheer
Logo Tauw Group BV
Logo Saxion
Logo Sika Nederland B.V.
Logo SNIPPE Safety & Health
Logo Heusschen Kwaliteit & Service
Logo Ubbink
Logo Sharepoint365coach.nl